สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง เน้นหลักธรรมาภิบาล
นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของมวลสมาชิก

พันธกิจ

eco พันธกิจที่ 1 บริหารการเงินให้เกิดภาวะสมดุลและจัดบริการทางการเงินให้ตรงกับความต้องการควบคู่กับการสร้างวินัยทางการเงินของสมาชิก

eco พันธกิจที่ 2 พัฒนาการจัดองค์กร และระบบการบริหารงานสหกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (Cooperative Quality Award : CQA) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมและมาตรฐานการให้บริการด้วยจิตบริการ

eco พันธกิจที่ 3 จัดสวัสดิการและบริการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกอย่างพอเพียง

eco พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ เพื่อรองรับการพัฒนาการจัดองค์กรโครงสร้างระบบการบริหารงานสหกรณ์และการให้บริการกับสมาชิก

eco พันธกิจที่ 5 พัฒนาบุคลากรทุกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการงานสหกรณ์โดยยึดอุดมการณ์ หลักการสหกรณ์เป็นสำคัญ โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในชีวิต

eco พันธกิจที่ 6 ร่วมภาคีเครือข่ายการบริหารสหกรณ์กับองค์กรต่าง ๆ และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจในขบวนการสหกรณ์ให้เอื้อประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์

หลักการสหกรณ์ 7 ประการ

face หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง (Voluntary and Open Membership)

face หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control)

face หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic Participation)

face หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence )

face หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ (Education, Training and Information)

face หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives)

face หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community)