กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กรมธนารักษ์:ค้นหาราคาประเมินที่ดิน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
 
สพป.สข เขต1
สพป.สข เขต2
E-money สพป.สข เขต2
สพป.สข เขต3
E-money สพป.สข เขต3
สพม. 16
E-money สพม. 16
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสงขลา

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 901-1-04448-7

ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 05-00720-57-131

ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 499-0-91401-4

 
 
 
 
โทรศัพท์ 074-582-881-4
โทรสาร 074-582885
    หรือ ต่อ 208
ผู้จัดการ ต่อ 201
รองผู้จัดการ ต่อ 212
ฝ่ายธุรการ ต่อ 210,211
  มือถือ 081-8979994
งานฌาปนกิจฯ ต่อ 209
ฝ่ายการเงิน ต่อ 213
  มือถือ 081-8978884
  มือถือ 093-5971100
ฝ่ายบัญชี ต่อ 202
ฝ่ายนิติการ ต่อ 302
  มือถือ 081-8980004
ฝ่ายวิชาการ ต่อ 203
ฝ่ายสินเชื่อ ต่อ 204,205,206
      207,602
  มือถือ 062-2436198
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
424 ถนนลพบุรีราเมศวร์
หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำน้อย
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
E-mail : sk_coper@yahoo.com

 

 
 
วันนี้: 35 คน
ทั้งหมด: 753906 คน
 
 

 
 การทำประกันชีวิตกรณีสมาชิกกู้เงินประเภทเงินกู้พิเศษ
โดย: admin วันที่:2019-07-09 09:28:22
 รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
โดย: admin วันที่:2019-07-04 12:08:47
 ประกาศฯ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562
โดย: admin วันที่:2019-07-02 14:08:24
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) รายงานสมาชิกถึงแก่กรรม เรียกเก็บเดือนกรกฎาคม 2562
โดย: Khemjira วันที่:2019-06-21 09:27:15
 แผนการตรวจสอบกิจการประจำปี 2562
โดย: admin วันที่:2019-06-13 09:49:20
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) รายงานสมาชิกถึงแก่กรรม เรียกเก็บเดือนมิถุนายน 2562
โดย: Khemjira วันที่:2019-06-12 13:08:25
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) ให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
โดย: Khemjira วันที่:2019-06-12 12:58:53
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) ประกาศแต่งตั้ังผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
โดย: Khemjira วันที่:2019-06-12 12:57:24
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562
โดย: Khemjira วันที่:2019-06-12 12:56:28
 รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
โดย: admin วันที่:2019-06-07 10:13:02
 

   
04120  กู้หุ้น  (0/37) ครูคนหนึ่ง 19 ก.ค. 2562
04119  สอบถาม  (0/23) สุกัญญา 19 ก.ค. 2562
04118  ยื่นกู้พิเศษการเคหะสงเคราะห์  (0/38) ครูเอกชน 19 ก.ค. 2562
04117  การเรียกเก็บเงิน  (0/21) 19 ก.ค. 2562
04116  สอบถาม  (1/57) สุกัญญา 18 ก.ค. 2562
04115  กู้พิเศษเพิ่ม...  (1/72) บุคลากรคนหนึ่ง 18 ก.ค. 2562
04114  กู้สามัญ  (1/95) ครู 18 ก.ค. 2562
04113  กู้สามัญ  (0/33) ครู 18 ก.ค. 2562
04112  สอบถามการกู้สามัญ  (1/86) ขอบคุณครับ 17 ก.ค. 2562
04111    (2/27) จุไล แก้น้อย 17 ก.ค. 2562
   
 

 
 
   
 
โครงการตอบแทนสังคม บริจาคของใช้ให้บ้านพักคนชรา
 
   
 
โครงการตอบแทนสังคม กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
 
   
 
โครงการตอบแทนสังคม โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่
 
   
 
ประชุมสัมมานาสามฝ่ายและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 27 เมษายน 2562
 
   
 
คณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
 
   
 
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏ ศึกษาดูงาน
 
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 16 กุมภาพันธ์ 2562
 
   
 
การอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน
 
   
 
โครงการประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิก 23 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมที อาร์ ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่
 

 

 
 • นายมานพ ทองแดง

  ประธานกรรมการ

 • นายวินิจ ซุ้นสุวรรณ

  รองประธานกรรมการคนที่ 1

 • นายวินัย กาญจนันท์

  รองประธานกรรมการคนที่ 2

 • นายทนงพร ช่อวิเชียร

  เลขานุการ

 • นายพิพัตน์ เสนาพิทักษ์กุล

  เหรัญญิก

    เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
   
     เรียนท่านสมาชิก สหกรณ์จะอัพเดทระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกทุกวันทำการ
     กรณีสมาชิกทำธุรกรรมกับสหกรณ์ สามารถดูข้อมูลในเว็บไซต์ได้ในวันทำการถัดไปตั้งแต่เวลา 10.30 น.

    หากสมาชิกเข้าใช้งานระบบไม่ได้
กรุณาโทร 074582881-4 ต่อ 203
 
 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)     

ฉุกเฉิน, สามัญ,จัดหาทรัพย์สิน
สามัญเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อเหตุฉุกเฉินเงินปันผลแก่สมาชิก
พิเศษเพื่อการเคหะ
พิเศษ
เงินฝากค้ำประกัน
พิเศษหุ้นค้ำประกัน

6.00
6.00
6.00
5.50
5.25
5.50
 
 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์ 1.00
สหทวีสิน 3.50
     เงินฝากประจำ
ครบ 12 เดือน 3.50
ครบ 24 เดือน 3.75
     เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ 2.25
ฝาก     100,000 -    299,999 2.25
ฝาก     300,000 -    599,999 2.50
ฝาก     600,000 -    999,999 3.00
ฝาก  1,000,000 - 9,999,999 3.25
ฝาก 10,000,000 ขึ้นไป 3.50

 

 
 

 


   
 
Apycom jQuery Menus
ADIDAS CLIMACOOL BOAT BREEZE ADIDAS STAN SMITH PRIMEKNIT Nike Air Max 90 OG AIR JORDAN 4 CONVERSE CHUCK TAYLOR ALL STAR CLASSIC UNDER ARMOUR CURRY 2 AIR JORDAN 4 NIKE ROSHE RUN 1 NIKE ROSHE ONE HYPERFUSE F?RFI ADIDAS ORIGINALS ZX 750 NIKE AIR MAX NIKE AIR HUARACHE ULTRA AIR JORDAN 6 FR ADIDAS ULTRA BOOST WOOL NIKE HUARACHE ULTRA BREATHE Adidas Tubular Nova Femme Reebok x Garbstore Instapump Fury NIKE AIR MAX 90 CAMO AIR FORCE 1 LOW PREMIUM CIP?K ASICS GT-2000 4 DAMEN LAUFSCHUHE