กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กรมธนารักษ์:ค้นหาราคาประเมินที่ดิน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
 
สพป.สข เขต1
สพป.สข เขต2
E-money สพป.สข เขต2
สพป.สข เขต3
E-money สพป.สข เขต3
สพม. 16
E-money สพม. 16
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสงขลา

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 901-1-04448-7

ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 05-00720-57-131

ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 499-0-91401-4

 
 
 
 
โทรศัพท์ 074-582-881-4
โทรสาร 074-582885
    หรือ ต่อ 208
ผู้จัดการ ต่อ 201
รองผู้จัดการ ต่อ 212
ฝ่ายธุรการ ต่อ 209,210,211
  มือถือ 081-8979994
ฝ่ายการเงิน ต่อ 213
  มือถือ 081-8978884
ฝ่ายบัญชี ต่อ 202
ฝ่ายนิติการ ต่อ 220
ฝ่ายวิชาการ ต่อ 203
ฝ่ายสินเชื่อ ต่อ 204,205,206
      207,602
  มือถือ 081-8980004
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
424 ถนนลพบุรีราเมศวร์
หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำน้อย
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

 

 
 
วันนี้: 71 คน
ทั้งหมด: 388557 คน
 
 
 

 
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
โดย: admin วันที่:2017-10-04 14:52:20
 ประกาศเรื่องปรับปรุงวันหยุดตามประเพณี
โดย: admin วันที่:2017-10-02 12:24:59
 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด พ.ศ. 2560
โดย: admin วันที่:2017-10-02 10:00:51
 ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก สมาชิกสมทบ พ.ศ.2560
โดย: admin วันที่:2017-10-02 09:56:59
 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2560
โดย: admin วันที่:2017-09-22 16:19:37
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) รายงานสมาชิกถึงแก่กกรม เรียกเก็บเดือน กันยายน 2560
โดย: สมาคมฯ วันที่:2017-09-22 10:12:10
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) ให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย: สมาคมฯ วันที่:2017-09-21 11:08:01
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) ให้สมาชิกสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพของสมาคม
โดย: สมาคมฯ วันที่:2017-09-21 11:06:07
 รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
โดย: admin วันที่:2017-09-12 15:04:17
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) รายงานสมาชิกถึงแก่กกรม เรียกเก็บเดือนสิงหาคม 2560
โดย: สมาคมฯ วันที่:2017-09-06 09:33:35
 

   
02425  สอบถามเรื่องการกู้ฉุกเฉิน  (0/10) คร 16 ต.ค. 2560
02424    (0/1) ครู 16 ต.ค. 2560
02423  กรณีกู้ พิเศษ และ กู้หุ้น แล้ว สามารถกู้เพื่อการลงทุน ไ...  (1/38) ครูคนหนึ่ง 15 ต.ค. 2560
02422  กู้เพื่อการศึกษาบุตร  (1/25) ครู 15 ต.ค. 2560
02421  กูัฉุกเฉิน  (1/38) ครู 14 ต.ค. 2560
02420  สอบถามเรื่องการกู้หุ้น  (1/45) อรวรรณ์ สุวรรณดี 14 ต.ค. 2560
02419  การกู้สามัญกรณีเพิ่มหุ้น  (1/31) ครูตาล 14 ต.ค. 2560
02418  กู้สามัญ  (1/40) ครูสงขลา 13 ต.ค. 2560
02417  กู้สามัญ  (0/20) 13 ต.ค. 2560
02416  สอบถามข้อมูลค่ะ  (1/40) พนักงานราชการ 12 ต.ค. 2560
   
 

 
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด นำข้าราชการครูบรรจุใหม่ศึกษาดูงาน
 
   
 
กิจกรรมโครงการรักและห่วงใยหลังวัยเกษียณ
 
   
 
การประชุมอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด รับการตรวจประเมินผลโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
 
   
 
โครงการสหกรณ์สัญจรประชุมบุคลากรเครือข่ายสถานศึกษาน้ำข้ามทุ่ง
 
   
 
กิจกรรมปลูกป่า ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดสงขลา
 
   
 
ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 16 กันยายน 2560
 
   
 
โครงการสหกรณ์สัญจรประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอสทิงพระ
 
   
 
ประมวลภาพ คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี
 
   
 
การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 19 สิงหาคม 2560
 

 

 
  • นายเทียน ตันติวิริยภาพ

    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด

  • นายถนอม สุขคำ

    รองประธานกรรมการคนที่ 1

  • นายสุพัฒ แสงจันทร์

    รองประธานกรรมการคนที่ 2

    เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
   
   เรียนท่านสมาชิก ระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกจะมีการอัพเดตสัปดาห์ละครั้ง หากสมาชิกทำธุรกรรมกับสหกรณ์สัปดาห์นี้ ข้อมูลจะอัพเดตในเว็บไซต์สัปดาห์ถัดไปครับ
    หากสมาชิกเข้าใช้งานระบบไม่ได้
กรุณาโทร 074582881-4 ต่อ 203
 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)     

ฉุกเฉิน, สามัญ,จัดหาทรัพย์สิน
พิเศษเพื่อการเคหะ
พิเศษ
เงินฝากค้ำประกัน
พิเศษหุ้นค้ำประกัน

6.25
5.75
5.50
5.75
 
 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์ 1.00
สหทวีสิน 3.75
     เงินฝากประจำ
ครบ 3 เดือน 3.00
ครบ 6 เดือน 3.25
ครบ 12 เดือน 3.75
ครบ 24 เดือน 4.25
ครบ 36 เดือน 4.50
ครบ 48 เดือน 4.75
     เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ 2.50
ฝาก     100,000 -    299,999 2.50
ฝาก     300,000 -    599,999 2.75
ฝาก     600,000 -    999,999 3.25
ฝาก  1,000,000 - 9,999,999 3.50
ฝาก 10,000,000 ขึ้นไป 3.75

 

 
  
 
 
Apycom jQuery Menus
ADIDAS CLIMACOOL BOAT BREEZE ADIDAS STAN SMITH PRIMEKNIT Nike Air Max 90 OG AIR JORDAN 4 CONVERSE CHUCK TAYLOR ALL STAR CLASSIC UNDER ARMOUR CURRY 2 AIR JORDAN 4 NIKE ROSHE RUN 1 NIKE ROSHE ONE HYPERFUSE F?RFI ADIDAS ORIGINALS ZX 750 NIKE AIR MAX NIKE AIR HUARACHE ULTRA AIR JORDAN 6 FR ADIDAS ULTRA BOOST WOOL NIKE HUARACHE ULTRA BREATHE Adidas Tubular Nova Femme Reebok x Garbstore Instapump Fury NIKE AIR MAX 90 CAMO AIR FORCE 1 LOW PREMIUM CIP?K ASICS GT-2000 4 DAMEN LAUFSCHUHE